تبریز، خیابان دانشگاه، اول گلباد، ساختمان سینا، طبقه پنجم